Финансово-икономически анализ и оценка
на АБВГДЕЖ (АБВ)
за периода 2012-2014 година

Съдържание

1. Анализ на Активите

Анализът на активите е една от най-важните информации за компанията. Всичко което АБВ притежава, се отразява в нейните активи, което дава възможност да се направят изводи за това, по какъв начин се е променяла структурата и вида на ресурсите, с които компанията е работила през периода 2012-2014 година.

Структура на активитеДълготрайни активиКраткотрайни активи20142013201201000200030004000500060007000

През разглеждания период, общата стойност на активите бележи сериозен спад от 6 041 през 2012 година до 5 583 през 2014 година. Активите с които АБВ разполага и с които реализира основната си дейност съществено се обезценяват, което означава че компанията свива дейността си или я свежда до нормални граници, след период в който е реализирала свръх растеж. Важно е, през този период да се търсят възможности за вътрешен растеж, като намаляването на активите да отразява реалните пазарни условия без да се стига до крайности.

Важно е да се отбележи, че това е тенденция, която се е проявила още през 2013 година. Динамиката в общата стойност на активите следва общия тренд, но с непостоянни темпове. Това означава, че все още пълен баланс не е намерен и към този показател следва да се подхожда внимателно.

В структурно отношение основните два съставящи компонента на общите активи - дълготрайните и краткотрайните активи, не показват съществена динамика. Водещ елемент са дълготрайните активи, които представляват основна част от общите активи през периода на анализа.

Промените в структурата на активите през периода на анализа показват, че с по-бързи темпове се променят дълготрайните активи, като тяхното влияние върху общите активи е по-силно в сравнение с това на краткотрайните активи. Това означава, че за в бъдеще, когато не необходимо да се регулира стойността на общите активи, това е по-удобно да стане чрез промени в дълготрайните активи, отколкото чрез изменение на краткотрайните, независимо от това, че разликата в степента на ликвидност са в полза на краткотрайните активи.

За пълното разбиране структурата на активите, от изключително значение е динамиката и структурата на краткотрайните активи. Те за значително по-високо ликвидни от дълготрайните, но тяхното значение за нормалното и безрисково функциониране на компанията е от важно значение.

Динамика и структура наКраткотрайните активиМатериални запасиТърговски вземанияПарични средства20142013201205001000150020002500

Структурата на Краткотрайните активи е съставена от Материални запаси, Търговски вземания и Парични средства. Тези компоненти за АБВ са сравнително балансирани, като водещо значение в края на периода имат Материалните запаси.

Тази зависимост не е характерна за целия период, като средните стойности за 2012 - 2014 година сочат, че с най-висока средна стойност в структурата на Краткотрайните активи са били Паричните средства и техни еквиваленти. За всяка подобна компания рязкото им намаляване се свързва с поемането на съществен риск по отношение на поддържане на достатъчно високо равнище на ликвидността, особено за целите на търговското обръщение.

Материалните запаси са основен краткотраен актив за всяка компания. Отношението и регулирането им е специфичен процес, тъй като от една страна те са достатъчно ликвидни активи, които при необходимост бързо могат да бъдат продадени и превърнати в парични средства, но същевременно са необходими за реализиране дейността на компаниите и използването им като източник за осигуряване на ликвидност не е препоръчително. Данните за АБВ сочат, че отделните елементи на Материалните запаси са балансирани, като Незавършеното производство има най-висока стойност, без при това да е определящо за величината на Материалните запаси.

Материални запасиМатериалиСтокиГотова продукцияНезавършено производство25,31%24,08%25,00%25,61%

Тази обща зависимост е в сила както за 2014 година, така и за целия хоризонт на анализа. Незавършеното производство е водещо в структурата на Материалните запаси, но общата структура е относително балансирана, като никой от елементите няма определящо значение през периода. Това обикновено е характерно за компании, които имат сравнително по-дълъг цикъл на производствения процес. При тях необходимостта от наличие на заготовки се обуславя от факта, че производството е непрекъсваемо или рядко се преустановява, което води до относително високо количество на Незавършеното производство, наред със стоките и материалите за самото производство.

2. Анализ на Пасивите

Анализът на пасивите, представя по какъв начин компанията е осигурила източници на финансиране за придобиването на активите с които разполага. Разгледаната динамика на активите на АБВ е идентична по отношение на активите, доколкото активите са равни на пасивите. Един от най-важните въпроси за финансите на всяка компания, обаче, е каква е структурата на финансиране и как отделните елементи на Пасива балансират риска, който поемат собствениците на капитала и кредиторите на компанията.

Структура на пасивитеСобствен капиталПривлечен капитал20142013201201000200030004000500060007000

Важно е да се отбележи, че това е тенденция, която се е проявила още през 2013 година. Динамиката в общата стойност на пасивите следва общия тренд, но с непостоянни темпове. Това означава, че все още пълен баланс не е намерен и към този показател следва да се подхожда внимателно.

В структурно отношение основните два съставящи компонента на Пасивите - Собствен и Привлечен капитал, не показват съществена динамика. Водещ е Собствения капитал, който представляват основна част от Пасивите през периода на анализа.

Промените в структурата на елементите на Пасивите през периода 2012 - 2014 година показват, че с по-бързи темпове се променя Привлечения капитал, като неговото влияние върху общите пасиви е по-силно в сравнение с това на Собствения капитал. Това означава, че за в бъдеще, когато не необходимо да се регулира стойността на Пасивите в оперативен план, това е по-удобно да стане чрез промени в Привлечения капитал, поради възможността това да става с по-ниско ликвидни инструменти.

Динамика и структура наСобствения капиталАкционерен капиталРезервиФинансов резултат201420132012010002000300040005000

Собствения капитал на АБВ бележи сериозен спад от 4 711 през 2012 година до 3 933 през 2014 година. Богатството на собствениците на АБВ съществено се намалява.

Структурата на Собствения капитал е съставена от Акционерен капитал - дялове на собствениците на АБВ, Резерви и Финансов резултат. Тези компоненти за АБВ се характеризират с различна величина, като водещо значение в края на периода имат Резервите.

Динамика и структура наПривлечения капиталКраткосрочни задълженияДългосрочни задълженияКраткосрочни заемиДългосрочни заеми2014201320120500100015002000

Тази констатация е в сила не само за разгледаната по-горе последна финансова година, но и за периода от 2012 до 2014 година, като цяло. Структурата на Собствения капитал на АБВ е сравнително постоянна, като определяща тежест в нея имат Резервите.

Привлечения капитал на АБВ бележи съществено нарастване през периода от 1 330 през 2012 година до 1 650 през 2014 година. Компанията е увеличила съществено своите задължения към външни и търговски кредитори и използва все повече заемен капитал за финансиране на дейността си.

За постигане на оптимална структура на Привлечения капитал от значение е правилното балансиране на съставящите го основни компоненти. Най-общо, това от една страна са дългове към директни кредитори, като например и най-често банки, а от друга задължения, които не са номинирани като дълг, но пораждат ангажимент за плащане към определени търговски или други партньори, служители или държавата. Често структурата на привлечения капитал и това кои от тези компоненти имат най-голяма величина в тази структура има много по-голямо значение, от това каква е динамиката на Задълженията през изминалия период.

Структура на привлечения капиталДългосрочни заемиКраткосрочни заемиДългосрочни задълженияКраткосрочни задължения36,36%3,03%30,30%30,30%

Различните съставни елементи на Привлечения капитал имат съществено различни относителни тегла в общата структура на Задълженията. Дългосрочните заеми имат най-висока стойност, като съставят 36,36% от Привлечения капитал за последната финансова година.

Средните данни за периода на анализа се различават от тези за 2014 година. При тях Краткосрочните задължения са водещи в структурата на Привлечения капитал, като общата структура е относително разбалансирана, а с най-висока тежест са именно Краткосрочните задължения. Това същевременно увеличават ликвидния риск за АБВ.

Съвместното структурно представяне на активите и пасивите, намира своето аналитично място в рамките на Капиталовата структура на компанията. Тя е един от основните показатели за финансова стабилност на всяка компания и има по-голямо значение от самостоятелното разглеждане на отделните съставни елеченти на активите и пасивите.

3. Капиталова структура

Капиталовата структура показва, по какъв начин избраните източници за финансиране дейността на компанията (т.е. нейните Пасиви) се отнасят в структурно отношение към избраните ресурси за реализиране на дейността (т.е. нейните Активи). Основен принцип във финансите на компаниите е свързан с това, че собствениците и кредиторите са осигурили финансов ресурс за реализиране дейността на компанията, но докато собствениците имат определен контрол върху процесите на нейното управление и взимането на решения, то кредиторите обикновено не разполагат с такъв. За кредиторите собствения капитал на компанията и това в което са вложени нейните средства, се явява своеобразна гаранция и обезпечение на инвестираните от тях кредитни средства.

Капиталовата структура измерва степента в която компанията се е финансирала със собствен и привлечен капитал, с цел да установи дали е намерен баланс който да устройва достатъчно и двете страни.

Показатели за Капиталова структура201420132012
Привлечен капитал / Общо пасиви0,300,260,22
Заемен капитал / Собствен капитал0,170,130,09
Привлечен капитал / Собствен капитал0,420,350,28

Показателите за Капиталова структура, независимо от начинът на тяхното конструиране, обикновено имат сходна динамика. Поради тази причина, най- често един от тях се приема за водещ, като на негова база се правят аналитичните изводи, а в допълнение се избират минимум два други показателя, които имат потвърждаваща роля за направените констатации и изводи. В този анализ, като водещ показател за Капиталовата структура е приет Коефициента за задлъжнялост (показателя Привлечен капитал/ Общо пасиви), а за потвърждаващи - показателите Заемен капитал/ Собствен капитал и Привлечен капитал/ Собствен капитал.

Коефициент на задлъжнялост2014201320120,000,050,100,150,200,250,300,35

Коефициентът на задлъжнялост показва, каква част от ресурсите с които компанията реализира своята дейност са Задължения. Високите стойности на Привлечения капитал, съответно на показателя означават, че Компанията реализира своята дейност преди всичко с чужди средства, а Собствения капитал е недостатъчен за да обезпечи привлечения. Ниските стойности на показателя, обратно говорят за това, че средствата на Собствениците са основни за финансиране на дейността и компанията не е силно зависима от своите кредитори.

През 2014 година стойността на Коефициента на задлъжнялост е 0,30, която е под възприетата от теоретична гледна точка стойност на "идеалния" баланс от 0,50. Това означава, че АБВ финансира своята дейност преобладаващо със средства на собствениците, които носят и основната част от рисковете на дейността. Това увеличава респективно и цената на финансиране на компанията, и колкото по-ниска става стойността на показателя, толкова по силно се проявява тази негативна зависимост.

Коефициентът за задлъжнялост на АБВ показва тенденция за бързо нарастване, като за периода 2012 - 2014 година неговата стойност се повишава от 0,22 до 0,30, или увеличение спрямо 2014 година от 25,51%. За подобни коефициенти, всяко изменение над 5% е твърде голямо, тъй като капиталовата структура на компаниите традиционно е нещо стабилно и съществени изменения в нея са рискови и показват, че тя е в процес на съществени промени. Тази тенденция се потвърждава и от коефициента Привлечен капитал/ Собствен капитал, като тук отново е на лице съществен ръст от 0,09 до 0,17 през периода.

Динамиката на показателя Привлечен капитал/ Общо пасиви свидетелства за това, че общата констатирана тенденция за периода се развива относително стабилно.

Коефициент на задлъжнялостспрямо сектора и странатаКоефициент на задлъжнялост за компаниятаСредна стойност за странатаСредна стойност за отрасъла0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%

Добра практика при разработването на финансов анализ е Показателите за капиталова структура да бъдат сравнявани със средните показатели за страната и за сектора. Това позволява да се види в каква степен избраната капиталова структура от компанията отговаря на общия рисков профил на страната, в която се реализира основната част от дейността, както и до колко е спазена сформираната практика в рамките на сектора, т.е. преките конкуренти на компанията. Коефициентът на задлъжнялост на АБВ в края на разглеждания период е 0,30. Тази стойност е както под средната стойност за страната от 0,43, така и под съществуващата средна стойност за отрасъла 0,44.

Показателят има стойност под средните нива за страната. Това означава, че в очите на евентуални външни инвеститори рискът е относително по-нисък спрямо страновото равнище и се отчита финансова независимост. Същевременно, Коефициентът на задлъжнялост е по-нисък и от секторния, т.е. равнището на дълга на АБВ е по-ниско от това на конкурентите. От една страна, това означава, че компанията се финансира в по-висока степен със собствен капитал и собствениците носят по-голяма част от бизнес риска. От друга, собствения капитал по правило е по-скъп от привлечения и компанията финансира бизнеса си с относително по-скъп финансов ресурс от този на конкурентите. Добре е да се търси сходство със секторния показател, освен ако той не отчита особено висока секторна задлъжнялост.

4. Равновесие на баланса

Анализът на Баланса на АБВ не би бил пълен, ако в него не се включат базисни показатели за равновесие. Те илюстрират основни тенденции свързани с дейността на компанията и задават общата рамка за оценка на финансовото състояние на бизнеса.

Показатели за равновесие на Баланса201420132012
Чист оборотен капитал1 0331 2761 611
Постоянен капитал / Дълготрайни активи1,181,221,29
Краткотрайни активи / Краткосрочни задължения33,6626,3768,03
Собствени средства / Сума на баланса0,190,220,27

Чистият оборотен капитал, показва какво е финансовото измерение на ресурсите, необходими за оперативната дейност на компанията. Това е показател с помощта на който бързо може да се определи дали компанията разширява или свива своята дейност през периода. За АБВ Чистия оборотен капитал показва интензивно намаление от 1 611 хиляди BGN за 2012 година до 1 033 хиляди BGN за 2014 година. На практика АБВ свива значително дейността си с -55,95% през периода.

Показателя Краткосрочни активи/ Краткосрочни задължения измерва в каква степен компанията структурата на капитала на компанията позволява при необходимост да бъдат покрити оперативни задължения с помощта на бързо ликвидни активи. Въпреки че този въпрос се изследва при анализа на ликвидността, този показател е първият сигнал за цялостна устойчивост на баланса. В случая, средната стойност на показателя от началото и края на периода е 50,85, като надвишава минималната граница на показателя 1,00. Общата посока на развитие на показателя е отрицателна, като бъдещото задържане на подобна тенденция може да се окаже рисково. Препоръчително е краткосрочните активи да се стабилизират спрямо границата.

Останалите показатели като цяло потвърждават констатираната тенденция, като основния принцип за анализът им е, че повишаването им е положителна характеристика за компанията, докато запазване или спад се тълкува по скоро като негатив. Рязката негативна динамика винаги се възприема като риск за компанията и сигнал за потенциално свиване на дейността и загуба на пазарни позиции.

5. Анализ на приходите

Приходите са един от най-често подлаганите на анализ финансови показатели. Това, нормално е така, тъй като именно те са основният показател за генериране на доход във всяка една компания. Тяхната динамика е основополагаща за определяне мястото на компанията на пазара и посоката на развитие на нейното пазарно присъствие, като цяло. Високата стойност на приходите и тенденцията за тяхното увеличаване не означава задължително че компанията печели повече, но е добър индикатор за силата на нейното присъствие на пазара и степента в която проявява своите силни страни спрямо конкуренцията.

Динамика и структура наприходитеДруги приходи от дейносттаФинансови приходиПриходи от основна дейност20142013201201000200030004000500060007000

През разглеждания период, общата стойност на приходите бележи сериозен спад от 6 079 през 2012 година до 4 089 през 2014 година. Това намаление е резултат от едновременното неблагоприятно въздействие на макроикономическата конюнктура, и загуба на пазарни позиции, което налага необходимост от внимателен пазарен анализ и предприемане на мерки за подобряване на пазарното присъствие на АБВ.

Важно е да се отбележи, че това е тенденция, която се е проявила още през 2013 година. Динамиката в общата стойност на приходите следва общия тренд, но с непостоянни темпове. Това означава, че все още пълен баланс не е намерен и към този показател следва да се подхожда внимателно.

В структурно отношение се наблюдава относително постоянство, като както за целия период, така и през последната година, водещо значение в структурата на приходите заемат приходите от основна дейност с 97,97% от общите за 2014 година и 98,34% от средните за периода. Структурата е нормална и потвърждава очакването за това, че Финансовите приходи и Други приходи от дейността имат допълваща роля и не се явяват основополагащи за пазарното присъствие на АБВ.

6. Анализ на разходите

Разходите на АБВ са втората основна променлива, която заедно с приходите определя печалбите и тяхната структура в компанията. Общата тенденция, както и структурата на разходите е необходимо да бъдат изследвани с оглед на възможностите за тяхното оптимизиране, както и за да се разбере в дълбочина как организацията на работа в компанията и използването на различните ресурси оказват въздействие върху дохода от дейността.

Динамика и структура наразходитеФинансови разходиИзвънредни разходиАмортизационни отчисленияРазходи за дейността2014201320120100020003000400050006000

Едновременно с това, разходите са свързани и с пазарното присъствие на компанията, тъй като за да се постигне увеличение на предлагането и съответно ръст в приходите е нормално да се вложат допълнителни средства, което увеличава общия размер на разходите.

В рамките на анализирания период разходите на АБВ отбелязват бързо понижение от 5 511 за 2012 година до 4 050 през 2014 година. Темповете с които намаляват приходите -48,67% и разходите -36,07%, са твърде високи и създават допълнителен риск за развитието на компанията, като същевременно се явяват и фактор за влошаване кредитния й рейтинг. Това е негативна тенденция, която следва да се промени, като е препоръчително да се подобри пазарното представяне, да се търси пазарно базиран растеж и балансиране на разходите.

Динамика на разходите задейносттаАмортизационни отчисленияРазходи за персоналРазходи за външни услугиРазходи за материали и суровини2014201320120100020003000400050006000

Основна част в структурата на разходите на АБВ с 86,42% от общата стойност на разходите към 2014 година, са Разходи за дейността. Като цяло нормално е тяхната стойност да бъде преобладаваща, тъй като разходите за амортизации, финансовите и извънредните разходи следва да имат допълващо значение и сравнително ниски относителни стойности. Разходите за дейността определят и динамиката на общите разходи.

През разглеждания период, общата стойност на разходите за дейността бележи бърз спад от 5 000 през 2012 година до 3 500 през 2014 година, като изменението се реализира със сравнително високи темпове, които за периода достигат -42,86%.

Структура на разходите задейносттаРазходи за материали и суровиниРазходи за външни услугиРазходи за персоналАмортизационни отчисления33%33%22%11%

Структурата на разходите за дейността е поляризирана, като част от разходните пера драстично преобладават над останалите. Най-висока относителна тежест в структурата на тези разходи на АБВ с 33,33% от общата им стойност към 2014 година са Разходи за материали и суровини. Това е характерно преди всичко за производствени компании или такива, които в структурата на своите дейности развиват и производствена дейност.

7. Анализ на печалбата и рентабилността

Основна цел на всяка компания е да генерира доходност за своите собственици. Поради тази причина, анализът на печалбата е най-пряко изражение на това, до колко и по какъв начин процесите в основната и страничните дейности на компанията успяват да се съчетаят и да сформират доход за собствениците. Връзката с рентабилността е своеобразна оценка на ефективността от работата на отделните финансови равнища в компанията, като от нея се виждат ясно кои са равнищата на които се формира печалбата на компанията и как това се променя във времето.

Анализ на печалбата201420132012
Оперативна печалба5308271 023
Печалба преди лихви и данъци5378291 024
Брутна печалба481774969
Чиста печалба433697872

Избраните показатели за анализ на печалбата са класически. Оперативната печалба се формира от приходите и разходите за основна дейност. Печалбата преди лихви и данъци отчита наличието на извънредни приходи и разходи, а за формирането на Брутната печалба се вземат под внимание и финансовите приходи и разходи. Безспорно най-интересен е показателят за Чиста печалба, тъй като той най-директно отразява с колко е увеличила богатството на собствениците работата на компанията през годината. Тъй като отделните елементи извън основната дейност обикновено са допълващи, повечето компании не формират положителна разлика от тях, тъй като това не се явява основна цел на компаниите.

В резултат от това, най-често отделните видове печалби формират стълба на печалбите, като най-високо е нивото на Оперативната печалба, а всяко следващо съответно е по-ниско, като с най-ниска стойност обикновено е Чистата печалба.

Анализ на печалбатаОперативна печалбаПечалба преди лихви и данъциБрутна печалбаЧиста печалба20142013201253082710235378291024481774969433697872

През разглеждания период, показателят Чиста печалба на АБВ бележи бърз спад от 872 през 2012 година до 433 през 2014 година. Данните сочат, че компанията съществено намалява, както номиналното равнище на Финансовия резултат, така и реалната доходност на собствениците. Наблюдението допълнително потвърждава изводите по отношение съвместната динамика на приходите и разходите на компанията за периода, направени в предходната част на анализа.

Анализ на печалбата201420132012
Оперативна рентабилност13,15%18,03%16,98%
Рентабилност на база ППЛД13,19%18,06%17,00%
Брутна рентабилност11,94%16,87%16,09%
Чиста рентабилност10,48%15,00%14,34%

Анализът на рентабилността, представя резултати, които са в строга зависимост на резултатите от анализа на печалбата. Традиционно рентабилността се представлява от съотношението между Финансовия резултат и Приходите на компанията, като отново е на лице постъпково разширяване на включваните в отделните показатели елементи на приходите и разходите на компанията.

В рамките на този анализ, основно значение имат два въпроса: Първият е до колко дейността на компанията успява до осигури възвращаемост на собствениците, ако въобще се формира такава, а вторият - До колко и как величината на показателите се отнася към страновите и секторни особености. Тъй като тълкуването на отделните нива на рентабилност измерени чрез различните показатели е аналогично, най-често за целта се изследват двата показателя с най-високо аналитично значение - показателите за Оперативна и Чиста рентабилност.

Първият, защото от него ясно се вижда какъв е финансовият ефект от реализиране на основните дейности от компанията, а вторият, поради обобщаващата оценка за крайния резултат от работа на компанията.

Оперативна и Чиста рентабилностспрямо сектораОперативна рентабилност за компаниятаЧиста рентабилност за компаниятаОперативна рентабилност за сектораЧиста рентабилност за сектора0%10%20%30%40%50%

Оперативната рентабилност на АБВ показва по ниски стойности от тези на секторно равнище. Това означава, че макар компанията да формира положителна рентабилност, тя съществено изостава от преките си конкуренти в бранша. Причини за подобно състояние могат да се търсят преди всичко в организацията на работа и самите работни процеси, тъй като пазарната конюнктура, съдейки по равнището на средната оперативна рентабилност за сектора от 42,30%, очевидно позволява постигането на по-висока възвращаемост от дейността. В такива ситуации препоръчително е да се направи детайлен анализ на приходите и разходите от основната дейност на компанията, като се търсят възможности за тяхното оптимизиране, а целева стойност за показателя е средното за сектора.

Ако Оперативната рентабилност е представителна за организацията на основната дейност на компанията, то Чистата рентабилност показва съвкупният ефект от нейната работа. Тук в стойността на показателя се отразяват и фактори извън спецификата на сектора и показателят има по-голямо, макар и аналогично значение, за собствениците и инвеститорите.

Чистата рентабилност показва, че АБВ формира печалба, която е относително по ниска от тази на конкурентите в бранша. Принципно секторната рентабилност е от особено значение за собствениците и инвеститорите, тъй като в случаите в които компанията регистрира чиста рентабилност по-ниска от тази в бранша, на нея се гледа като на неефективна или поне по-слабо ефективна. Поради тази причина основна задача на мениджмънта на компанията е да следи и да се придържа към секторните показатели, освен в случаите в които те са негативно повлияни от секторни колебания или макроикономически сътресения, като например кризи. В конкретната ситуация, препоръчително е да се потърсят възможности за оптимизиране на дейността и запазване на стойността над секторната.

8. Анализ на ликвидността

Ликвидността е от изключително значение за всяка една компания. Самото понятие се свързва с това, колко бързо определен актив може да бъде преобразуван в парични средства. Ликвидността показва в каква степен компанията може да покрие краткосрочните си задължения с наличните краткосрочни активи, т.е. при необходимост да преобразува бързо ликвидните си активи в парични средства, с които да изплати краткосрочните си задължения, по които настъпва падеж или които са станали изискуеми. Това е важно, тъй като при необходимост от такива плащания компанията трябва да намери финансов ресурс, който най-често тя не поддържа в наличност. За да се извършат плащанията, е необходимо тя да разполага с такива активи, които да може бързо да продаде, без при това да се наложи спиране на дейността.

Обикновено това се измерва с помощта на показатели, които сравняват активи и пасиви със сходна степен на ликвидност.

Показатели за ликвидност201420132012
Обща ликвидност3,063,243,85
Бърза ликвидност1,872,062,49
Незабавна ликвидност1,151,271,55

Общата ликвидност измерва съотношението между краткосрочни активи и краткосрочни задължения. Високата стойност на показателя се свързва със способността на компанията да покрие текущите си финансови ангажименти, с помощта на всички ликвидни активи. Така се появява риск, при превръщането на ликвидните активи във финансови средства, да се засегне нормалното реализиране на дейността. Ако за покриване на текущите задължения се наложи да се продадат материалите и суровините, фирмата няма да може да произвежда продуктите си. Поради това, по важен е показателят за Бърза ликвидност, при който сравнението на ликвидните активи и пасиви се прави при отчитане на необходимата наличност от материални запаси, за запазване нормалната дейност на компанията.

Показатели за ликвидностОбща ликвидностБърза ликвидностНезабавна ликвидност2014201320120,001,002,003,004,005,00

Всъщност, най-добрия вариант би бил в случай, че компанията може да покрива настъпилите си падежи по краткосрочни задължения с помощта на наличните парични средства. Така дейността не би била засегната дори падежа на плащанията да съвпадне или да се наложат големи по размер плащания в сравнително кратък период от време. Тази хипотеза се измерва с помощта на показателя за незабавна ликвидност. Веднага обаче следва да уточним, че поддържането на достатъчно парични средства означава, че този финансов ресурс не е ангажиран в основната дейност на компанията и следователно не се използва ефективно, като вероятно и не носи доход. За да се даде оценка на това, къде именно е балансът който следва да се търси в стойността както на Незабавната ликвидност, така и на останалите показатели от тази група, са определени граници, в рамките на които стойностите на показателите следва да попадат.

Допустими граници на показателите за ликвидностминимуммаксимумза компанията
Обща ликвидност1,001,383,06
Бърза ликвидност0,600,831,87
Незабавна ликвидност0,300,411,15

През периода на анализа, показателя за Обща ликвидност на АБВ намалява със сравнително високи темпове от 3,85 през 2012 година до 3,06 през 2014 година.

От данните за АБВ виждаме, че Общата ликвидност е с по висока стойност от на горната граница за оценка, съгласно възприетите теоретични правила. Това показва, че компанията няма проблеми с обслужването на своите краткосрочни задължения, като същевременно има потенциал те дори да се увеличат, без това да доведе до прекомерна задлъжнялост.

Бързата ликвидност на АБВ намалява с високи темпове от 2,49 през 2012 година до 1,87 през 2014 година.

Показателят е с по-висока стойност от горната граница за оценка, съгласно възприетите теоретични правила. Това показва, че компанията няма проблеми с обслужването на своите краткосрочни задължения, като същевременно има потенциал те да се увеличат, без това да доведе до прекомерна задлъжнялост.

Третият показател, е свързан с покриването на задължения с наличните парични средства или техни еквиваленти. Той намалява с високи темпове от 1,55 през 2012 година до 1,15 през 2014 година.

Незабавната ликвидност на АБВ е с по-висока стойност от горната граница за оценка. Това показва, че компанията няма проблеми с обслужването на своите краткосрочни задължения, като дори има потенциал те да се увеличат.

Бърза ликвидностспрямо сектораБърза ликвидност за компаниятаБърза ликвидност за сектора0,00,51,01,52,0

Едно важно наблюдение е свързано с това, какви са стойностите на показателите за ликвидност спрямо средните стойности на същите показатели за сектора. В това отношение, най-важен сравнителен показател се явява Бързата ликвидност. Данните за АБВ показват, че при стойност от 0,27 за сектора, Бързата ликвидност е 1,87. Високото равнище на Бърза ликвидност спрямо секторното означава, че АБВ или поддържа прекалено ниски стойности на краткосрочните задължения спрямо сектора, или, че за реализирането на дейността се поддържат твърде големи бързо-ликвидни активи, в сравнение с това, което е необходимо на преките конкуренти.

Препоръчително е да се направи преглед на тези високо-ликвидни активи и по възможност тяхната обща стойност да се намали, което ще освободи по-голям ресурс за развитие на основната дейност на компанията.

9. Анализ на обращаемостта

Отделните елементи на актива и задълженията на компанията следва да съответстват на общият обем на нейната дейност, измерен с помощта на приходите от продажби. На този принцип е изграден анализът на обращаемостта, като за целта се изчисляват коефициенти в абсолютен размер или изразени в процент, а тяхната динамика дава отговор на въпроса дали компанията използва определения ресурс по-ефективно или по-слабо ефективно, в сравнение с предходните години от анализа.

Тук са представени няколко основни групи ресурси на АБВ, за които е изчислена обращаемостта и са дадени препоръки по отношение тяхното оптимизиране.

Показател за Обращаемост201420132012
Обращаемост на общите активи0,720,781,00
Обращаемост на текущите активи6,186,858,37
Обращаемост на материалните запаси8,069,1712,05
Обращаемост на вземанията10,0810,1912,05
Обращаемост на задълженията4,034,836,69

Нека разгледаме на кратко резултатите получени за всеки един от показателите за обращаемост, като следва да се има предвид, че изводите по отношение на тези показатели се правят на основата на тяхната динамика и крайният им ефект за компанията.

Обращаемост на общите активи

Общите активи показват обращаемост от 0,72, или 510,48 дни, а темпът на изменение е -8,62%, което е извън рамките на приемливите стойности. Препоръчително е да се предприеме намаляване на общата стойност на активите, която да съответства на приходите на АБВ за периода. Този процес следва да продължи в посока на увеличаване обращаемостта на общите активи.

Ефективността от използването на общите активи е отрицателна, като нейната стойност в края на анализирания период е 492,72. Това потвърждава направените изводи от анализа на обращаемостта на общите активи и показва, че АБВ реализира преразход на средства за поддържането на твърде голямо количество активи, несъответстващо на обема на нейната дейност.

Обращаемост на текущите активи

Текущите активи показват обращаемост от 6,18, или 157,62 дни, а темпът на изменение е -3,23%, което е извън рамките на приемливите стойности. Препоръчително е да се предприеме намаляване на общата стойност на тези активи, която да съответства на приходите на АБВ за периода. Този процес следва да продължи в посока на увеличаване обращаемостта на текущите активи.

Ефективността от използването на текущите активи е отрицателна, като нейната стойност в края на анализирания период е 57,00. Това потвърждава направените изводи от анализа на обращаемостта на тези активи и показва, че АБВ реализира преразход на средства за поддържането на твърде голямо количество от тях, несъответстващо на обема на нейната дейност.

Обращаемост на материалните запаси

Материалните запаси показват обращаемост от 8,06, или 59,05 дни, а темпът на изменение е -7,62%, което е извън рамките на приемливите стойности. Препоръчително е да се предприеме намаляване на общата стойност на тези активи, която да съответства на приходите на АБВ за периода. Този процес следва да продължи в посока на увеличаване обращаемостта на материалните запаси.

Ефективността от използването на материалните запаси е отрицателна, като нейната стойност в края на анализирания период е 50,39. Това потвърждава направените изводи от анализа на обращаемостта на тези активи и показва, че АБВ реализира преразход на средства за поддържането на твърде голямо количество от тях, несъответстващо на обема на нейната дейност.

Обращаемост на вземанията

Вземанията показват обращаемост от 10,08, или 37,97 дни, а темпът на тяхното изменение е -1,81%, което е извън рамките на приемливите стойности. Препоръчително е да се предприеме намаляване размера на вземанията, което да съответства на приходите на АБВ за периода. Този процес следва да продължи в посока на увеличаване обращаемостта на вземанията.

Ефективността от използването на вземанията е отрицателна, като нейната стойност в края на анализирания период е 7,68. Това потвърждава направените изводи от анализа на обращаемостта на тези активи и показва, че АБВ реализира преразход на средства за поддържането на твърде голямо количество от тях, несъответстващо на обема на нейната дейност.

Обращаемост на задълженията

Задълженията показват обращаемост от 4,03, или 44,67 дни, а темпът на изменение е -12,14%, което е извън рамките на приемливите стойности. Препоръчително е да се предприеме намаляване на тяхната стойност, която да съответства на приходите на АБВ за периода. Този процес следва да продължи в посока на увеличаване обращаемостта на материалните запаси.

Ефективността от използването на задълженията е отрицателна, като нейната стойност в края на анализирания период е 60,72. Това потвърждава направените изводи от анализа на обращаемостта и показва, че АБВ реализира преразход на средства за поддържането на твърде голям обем от привлечени задължения, който не съответства на обема на основната дейност.

10. Анализ на Възвръщаемостта

Основната цел на всяка компания е формиране на доход и увеличаване богатството на собствениците. Традиционен инструмент за анализа на това, доколко и как се реализира постигането на тази цел е анализът на възвращаемостта. Най-често използва ни са два показателя, Възвращаемост на собствения капитал (ROE) и Възвращаемост на активите (ROA). Първият показва, каква е способността на мениджмънта на компанията да "превръща" разполагаемия собствен капитал в доход, а втория, колко ефективно активите на компанията успяват да генерират печалба.

Възвръщаемост на собствения капитал (ROЕ)201420132012
ROE на компанията11,01%16,10%18,51%
ROE за сектора13,26%13,26%13,26%

Три са основните въпроси, отговор на които следва да получи анализът на Възвращаемостта на собствения капитал. Първо, дали динамиката на показателя във времето позволява да се направи изводът, че компанията увеличава възвращаемостта от вложенията на собствениците, т.е. дали те печелят повече. Второ, дали компанията носи действителна и реална доходност на своите собственици, съответстваща на рискът който те са поели при инвестицията в нея, и трето, как се представя компанията в сравнение със своите конкуренти, съдейки по показателя ROE.

Възвръщаемост на Собствениякапитал (ROЕ)ROE на компаниятаROE за сектора2014201320120,00%2,00%4,00%6,00%8,00%10,00%12,00%14,00%16,00%18,00%20,00%11,01%16,10%18,51%

През разглеждания период, стойността на показателя Възвращаемост на Собствения капитал бележи съществен спад от 18,51% през 2012 година до 11,01% през 2014 година. За финансовият ресурс осигурен от собствениците на АБВ, може да се каже, че се използва значително по слабо ефективно, отколкото в началото на анализирания период, през 2012 година, което е крайно негативна тенденция.

В края на периода на анализа АБВ показва отрицателна възвращаемост от вложения собствен капитал. Данните сочат, че секторното равнище на показателя ROE, което е 13,26%, е по високо от това на компанията, което говори за това, че нейните резултати са по-слаби от тези на преките й конкуренти в бранша. В бъдеще е нормално да се търси положителна възвращаемост, като стойността на ROE следва да бъде в границите или над средните нива характерни за сектора.

За добиване на оптимална яснота по отношение възвращаемостта на собствения капитал, често показателят ROE се сравнява със стойността на Среднопретеглената цена на капитал (WACC). Двете стойности са сино логически свързани, тъй като WACC показва каква е цената или колко струва общия капитал с който оперира компанията, докато ROE показва каква е възвращаемостта или доходността от нейната работа.

Среднопретеглена цена на капитала (WACC)201420132012
Собствен капитал3 932,94 325,64 711,1
Цена на СК18,23%18,23%18,23%
Привлечен капитал1 6501 5201 330
Цена на ПК6,97%7,17%8,35%
WACC на компанията14,90%15,36%16,06%

Среднопретеглената цена на капитала 14,90% има по-висока стойност от Възвращаемостта на собствения капитал 11,01%. В случая, фактът че е постигната положителна доходност има по-слабо значение, тъй като цената на финансовия ресурс за дейността, с който оперира компанията е по висок от възвращаемостта, която се постига за нейните собственици. Нормално е ROE да има стойности над теза на WACC, тъй като собствения капитал е по-скъп и по-рисков от общия капитал на компанията.

Другият основен показател в тази група е Възвращаемост на активите. Той представя как мениджмънта на компанията успява да използва наличните ресурси от актива на компанията.

Възвръщаемост на Активите(ROA)ROA на компаниятаROA за сектора2014201320120,00%5,00%10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%9,81%13,78%16,27%

През разглеждания период, стойността на показателя Възвращаемост на Активите намалява от 16,27% през 2012 година до 9,81% през 2014 година. Спадът на ROА се реализира със сравнително високи темпове, което е негативна характеристика за АБВ, тъй като показва тенденция за рязко намаление в доходността от използваните от компанията активи.

В края на периода на анализа АБВ показва отрицателна възвращаемост на използваните активи. Данните сочат, че секторното равнище на показателя ROА, което е 23,87%, е по високо от това на компанията, което говори за това, че нейните резултати са по-слаби от тези на преките й конкуренти в бранша. В бъдеще е нормално да се търси положителна възвращаемост, като стойността на ROА следва да бъде в границите или над средните нива за сектора.

11. Схема на Дю Пон

Естествено продължение на анализа на възвращаемостта е да се потърси въпросът за това, от какво именно печели компанията. Дали от висока добавена стойност в процеса на реализиране на основната дейност, от успешно пазарно позициониране и високи обороти или от вътрешни структурни изменения, които дават резултат във формирането на финансовия резултат.

Отговор на този въпрос може да ни даде оценката на възвращаемостта от инвестицията (ROI), доколкото общата дейност на компанията при включване на всички нейни характеристики представлява специфична форма на инвестиция. Един от начините за реализиране на тази оценка е познат, като Схема на Дю Пон.

Моделът на схемата на Дю Пон показва нагледно, кой от трите фактора има решаващо значение при формиране на финансовия резултат на АБВ. Той показва какво е влиянието на собствения капитал върху резултатите от дейността. От една страна увеличаването на собствения капитал намалява първият компонент, свързан с възвращаемостта от него, компанията печели повече от това, че относително намалява заемния ресурс с който оперира, но от друга, това води до увеличаване на риска за компанията, т.е. риска който поемат собствениците.

За всеки отделен случай моделът на Дю Пон извежда конкретни фактори, които имат основна роля и влияние върху рентабилността на капитала. Тези фактори са рентабилността на продажбите, т.е. добавената стойност която формира компанията, обращаемостта на активите и ефект на лоста, т.е. структура на капитала. За АБВ резултатите от краткия вариант на схемата на Дю Пон са представени в следващата таблица.

Факторен модел на Дю Пон201420132012
Чиста рентабилност10%15%14%
Обращаемост на активите72%78%100%
Ефект на лоста142%135%128%
Пълна схема на Дю Пон11%16%18%

Обикновено, основно значение имат данните в схемата на Дю Пон през последната година, като само при изключителна динамика на стойностите се прави логическа връзка за смисъла на тяхната промяна. Тук ясно се вижда, че най-висока стойност има показателят за Капиталова структура, или финансовия лост. Дружеството поддържа висока стойност на собствения капитал, което е основен фактор за финансовия резултат. На второ място е Обращаемостта, което означава, че АБВ печели в голяма степен от обема на оборота на компанията. Трети по стойност и по значение е показателя за Чиста рентабилност, т.е. компанията не успява да зададе достатъчно висока добавена стойност от дейността си, за да повлияе с това на своята доходност.

12. Коефициент на Алтман

Един от начините за оценка рисковата позиция на компанията е използването на Коефициентът на Алтман. Той представлява комплекс от различни показатели на финансово-икономическото представяне, претеглени в обща оценка, като на основата на анализа на голям брой компании е определена базова величина, или критична стойност. За АБВ тези изчисления са представени в следващата таблица.

Показатели за оценка201420132012
ППЛД/ОА0,100,140,17
Приходи/ОА0,720,781,00
СК/ПК2,382,853,54
ЧП/ОА0,080,120,14
КА/ОА0,300,320,34
Коефициент на Алтман2,943,514,29

При този вариант на Коефициентът на Алтман, за критична стойност се приема равнище от 2,7. Ако компанията има стойност на оценката на риска по-висок от определеното критично равнище, то тя не е в опасност от финансова нестабилност. В случай, че компанията има оценка под критичната стойност, то тази компания е изложена на сериозен риск и мениджмънтът следва да предприеме спешни мерки за нейното стабилизиране.

Коефициент на АлтманКоефициент на АлтманКритична стойност2014201320120,001,002,003,004,005,00

Данните за АБВ показват, че компанията има стойност на показателя от модела на Дю Пон по-висок от тази на граничната стойност. При такава ситуация се приема, че няма твърде висок финансов риск и инвестицията в компанията е приемлива. Мениджмънта на АБВ трябва да следи това състояние да се запази в бъдеще, като по възможност следва да се поддържа аванс на ROI над критичната стойност.

Алтернативен вариант на Коефициентът на Алтман е т.нар. Z-коефициент на Алтман или Z-csore. При него наборът от показатели формиращи оценката е различен, както и отделните тегла към тях, а получения резултат се оценява спрямо две граници, като в зависимост от това се формират три оценъчни зони.

Коефициент на АлтманZ-score0,001,002,003,004,005,006,007,008,00

Компанията се намира на над горната граница на оценка. За този вариант на модела на Алтман, това означава, че АБВ не е заплашена от фалит и е в зоната на сигурността. Добре е да се предприемат мерки за поддържане на тази финансова устойчивост. Финансово-икономическите характеристики на бизнеса, следва да са такива, че Z-score показателят на Алтман да продължи да бъде над 2,60.

13. Производителност

Един от основните въпроси, на който повечето системи за оценка не дават отговор, е свързан с ефективността от използването на работната сила в компанията. Методите за оценка са сходни с тези, които се прилагат при анализа на всеки един ресурс, с който оперира компанията, като се формират показатели за оценка на производителността на труда и тенденциите в използването на човешкия ресурс.

Данните за няколко базови коефициента са представени в следващата таблица, като всеки един от тях е коментиран самостоятелно след това.

Показатели за производителност на труда201420132012
Приходи от дейността/ Брой служители80,60101,93158,50
Разходи за персонал/ Брой служители15,3318,9633,33
Чиста печалба/ Брой служители8,6615,4822,95

Първите два показателя са пряко свързани с ефективността от използването на човешкия ресурс и относителната цена, която компанията заплаща за възможността да работи с него. Средните приходи на един служител, показват в каква степен динамиката на трудовия ресурс се отразява върху общите приходи от продажби. Средните разходи на един служител, показват как компанията успява да реализира преобразуването на наличния капитал в трудов и каква всъщност е пряката цена на трудовия ресурс.

Ефективност наслужителитеПриходи от дейността/ Брой служителиРазходи за персонал/ Брой служители201420132012020406080100120140160180

Средното равнище на приходите на един служител превишава средното равнище на разходите. Това е нормална зависимост, тъй като за да генерират приходите печалба, в тях следва да се калкулират разходите за персонал и редица други разходи, като такива за материали, амортизации и други. Състоянието на показателите подсказва по-ниска цена на трудовия ресурс в сравнение с приходите на компанията. Едновременно с това динамиката на приходния показател е по-силно изразена от тази на разходния. Може да се направи извод за това, че производителността на всеки допълнителен служител се подобрява.

Всеки допълнителен служител носи по-голямо увеличение на продажбите, в сравнение с допълнителния разход, който генерира, а освободените служители спестяват повече разходи за възнаграждение отколкото е спадът в приходите, който се дължи на тяхната работа. Препоръчително е политиката за регулиране на персонала да продължи за увеличаване на формираната положителна разлика между средния показател за приход и за разход на един служител.

Показателя за Чиста печалба на служител показва сериозно намаление от 22,95 до 8,66, което демонстрира негативен ефект от използването на човешкия ресурс в компанията.

14. Оценка на риска

Общият резултат от реализиране на анализа получава количествено измерение чрез поставяне на обща оценка на риска в компанията. Риска се оценява по стъпаловидна скала, като едновременно за оценката му се използват показатели от всички основни групи на направения анализ, които получават относително тегло на тежест в общата оценка. Данните по които е направена оценката са в следващата таблица.

Показатели за оценказа компаниятатеглопретеглена стойност
Коефициент на задлъжнялост0,300,180,05
Дълготрайни активи/СК0,990,090,09
Обща ликвидност3,060,120,37
Бърза ликвидност1,870,120,22
Незабавна ликвидност1,150,090,10
Възвръщаемост на собствения капитал0,110,200,02
Възвръщаемост на активите0,100,120,01
Ръст на приходите-0,120,08-0,01
0,86

За преобразуване на получената стойност в рейтингова оценка е използвана преобразувателна таблица, в която всяка рейтингова стъпка се определя от горна и долна граница.

Таблица за определяне на рейтингРейтинготдо
ExcellentAAA21,6
Very goodAA1,61,2
GoodA1,20,8
PositiveBBB0,80,4
NormalBB0,40
SatisfactoryB0-0,4
UnsatisfactoryCCC-0,4-0,8
AdverseCC-0,8-1,2
BadC-1,2-1,6
CriticalD-1,6-2

Оценката от финансово-икономическият анализ на АБВ сочи, че въз основата на претеглените показатели компанията получава рейтинг A - Good.

Добър рейтинг A на представянето на АБВ за периода на анализа 2012-2014 година. Този рейтинг означава, че индикаторите за оценка от основните групи показват развитие, при балансирана рискова експозиция. Компанията се развива, като същевременно не поема твърде сериозни рискове и основната част от ресурсите, като цяло се използват в оптимален синхрон един спрямо друг.

Приложение 1. Изходна информация - Счетоводен баланс

Данните от счетоводния баланс на АБВ са представени в табличен вид, във вида в който са въведени при възлагане на финансово-икономическата оценка.

АКТИВИ201420132012
Дълготрайни активи3 9004 0004 000
Краткотрайни активи1 6831 8462 041
Материални запаси652670720
Материали165170181
Стоки157163182
Готова продукция163168177
Незавършено производство167169180
Краткосрочни вземания400450500
Парични средства631726821
Общо активи5 5835 8466 041
ПАСИВИ201420132012
Собствен капитал3 9334 3264 711
Акционерен капитал500500500
Резерви3 0003 1293 339
Финансов резултат433697872
Заемен капитал650570430
Дългосрочни заеми600500400
Краткосрочни заеми507030
Други задължения1 000950900
Дългосрочни задължения500450400
Краткосрочни задължения500500500
Общо пасиви5 5835 8466 041

Приложение 2. Изходна информация - Отчет на приходите и разходите

Данните от Отчета на приходите и разходите на АБВ са представени в табличен вид, във вида в който са въведени при възлагане на финансово-икономическата оценка.

ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ201420132012
Приходи от основна дейност4 0064 5656 000
Други приходи от дейността242223
Общо приходи от дейността4 0304 5876 023
Разходи за дейността3 5003 7605 000
Разходи за материали и суровини1 1671 2531 667
Разходи за външни услуги1 1671 2531 667
Разходи за персонал7678531 267
Амортизационни отчисления400400400
Оперативна печалба5308271 023
Извънредни приходи4221
Извънредни разходи3500
Печалба преди лихви и данъци5378291 024
Финансови приходи595456
Финансови разходи115109111
Брутна печалба481774969
Данъци върху печалбата487797
Чиста печалба433697872
ПЕРСОНАЛ201420132012
Брой служители в компанията504538

Приложение 3. Изходна информация - Допълнителни данни

Допълнителните данни за АБВ са представени в табличен вид, във вида в който са въведени при възлагане на финансово-икономическата оценка.

Пълно име на компаниятаАБВГДЕЖ
Абривиатура на иметоАБВ
Месторегистрация на компанията (Държава)България
Място на което се реализира основната дейност (Държава)България
Година на последния приключил финансов период2014
Основна дейност на компаниятаУслуги