Дефиниции

EconoCompass.com, или „Сайтът” представлява EconoCompass.com, както и всички негови подстраници, препратки, и включените в него текстове, съдържание, анализи, графики, дизайн, програмиране и услуги, които предлага.

Под „съдържание” се разбират всички текстове, графики, анализи, дизайн, документи и услуги, използвани в сайта.

Под „текст” се разбира цялото съдържание на EconoCompass.com публикувано под формата на текст, включително, но не само, публикуваните анализи и данни за контакт.

Под „документ” се разбира всеки публикуван материал на сайта, независимо дали е въпросник, проучване, анализ или друго.

Под „клиент“ се разбира всяко регистрирано лице, което е заплатило услугите предоставяни от EconoCompass.com, за да изготви своя финансово-икономически анализ.

Под "потребител" се разбират всички физически или юридически лица, които имат достъп до EconoCompass.com, независимо от причината.

Под „анализ“ се разбира всеки създаден и/или разпространен чрез системата на EconoCompass.com документ, съдържащ интерпретация на изчислени от системата финансово-икономически показатели.

EconoCompass.com е собственост на Дабъл Д ЕООД. Всички предоставяни чрез сайта услуги се предлагат от името на и при административното и правно обслужване от страна на Дабъл Д ЕООД.

Общи правила

“Условията за ползване” постановяват взаимното споразумение между Вас и Дабъл Д ЕООД и ще се ръководят от Българските и европейски закони и правни разпоредби.

С тези условия за ползване се уреждат правилата за използване на услугите, предоставяни от EconoCompass.com, както и правата и задълженията на всяка една от страните във връзка с използването на услугите на EconoCompass.com. С използването на EconoCompass.com, потребителят се задължава да спазва всички правила и условия, изброени в настоящите условия за ползване.

Моля прочетете настоящите условия за ползване внимателно. Те съдържат условията за достъп и ползване на EconoCompass.com. Тези условия влизат са в сила от 21 декември 2014 година.

Тези условия, заедно с всички промени, обуславят обвързващо споразумение между Вас и Дабъл Д ЕООД. Вие се съгласявате, че ще използвате EconoCompass.com съгласно тези, както и всички допълнителни и бъдещи изисквания. Ако не приемате настоящите условия или ако не отговаряте на техните изисквания, вие нямате право да използвате сайта.

Използването на EconoCompass.com ще се счита за израз на съгласие с посочените условия. Дабъл Д ЕООД има право по всяко време без предварително известие, да променя или прекратява всяко от условията и/или услугите на системата EconoCompass.com, чрез обновяване на този текст. Задължение на потребителя е да преглежда настоящите условия за промени.

Потребителят употребява сайта на собствена отговорност и риск. Дабъл Д ЕООД не носи отговорност за вреди, нанесени в последствие на употреба на сайта. Всеки потребител е отговорен и за поддържането на поверителността на информацията и паролата си.

Дабъл Д ЕООД не гарантира и не носи отговорност за достъпността до сайта и техническото обезпечение. Дабъл Д ЕООД не носи отговорност за нанесени вреди в следствие на технически проблеми или недоброжелателно използване на сайта.

Потребителят се съгласява и задължава да използва сайта съгласно закона и съгласно настоящите условия. Потребителят няма право да публикува или разпространява чрез EconoCompass.com анализи и/или материали, които нарушават или противоречат по какъвто и да било начин на права на трети лица и/или на действащата нормативна уредба, както и, които без предварителното съгласие на Дабъл Д ЕООД, съдържат реклама на други продукти и/или услуги.

Дабъл Д ЕООД има правото, но не и задължението, да контролира съдържанието на сайта, за да следи спазването на настоящите условия за ползване, както и всички останали вътрешни правила, законови норми и официални държавни изисквания. Дабъл Д ЕООД запазва правото си да прекратява и ограничава достъпа до сайта по своя преценка и по всяко време и причина.

Всеки потребител е свободен да прекрати ползването и услугите на EconoCompass.com когато пожелае. Дабъл Д ЕООД има право да прекрати правата и достъпът на потребителите без тяхното знание и съгласие в случай на нарушаване на действащото в страната законодателство.

Потребителят се задължава да не търси отговорност от EconoCompass.com, респективно неговите собственици, управители и служители за вреди, настъпили в следствие на ползването на услугите на сайта от потребителя, или от трето лице с неговите данни за достъп.

Достъпът на каквито и да е неоторизирани потребители до сървърите, принадлежащи на или взети под наем от Дабъл Д ЕООД, е абсолютно забранен. В случай, че някой се опита и получи достъп до тези сървъри, без да има право за това, то това действие ще се счита за престъпление и ще бъде наказано според правните разпоредби на Българското право.

Потребителят декларира, че в случай някоя/и от клаузите по настоящите Условия на позлване се окаже/окажат недействителна/и, това няма да доведе до недействителност на други клаузи или части от условията за ползване. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика. По всички неуредени от настоящите Условия за ползване въпроси се прилагат разпоредбите на търговското и субсидиарно гражданското законодателство на Република България.

Правила за използване на информацията

Цялата информация, която се съдържа на страниците на EconoCompass.com, както и самото име на сайта са защитени от Закона за авторското право и сродните му права, като принадлежат само и единствено на Дабъл Д ЕООД и/или неговите партньори и клиенти. Този сайт, всяка информация от сайта, включително всякакъв текст, анализи, картинки, информация за потребителите, както и всякакви други части от него не могат да бъдат пресъздавани, публикувани, имитирани, копирани, продавани, препродавани или използвани за каквито и да е търговски цели без изричното писмено съгласие на Дабъл Д ЕООД.

Предоставянето и ползването на информация се извършва съгласно разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права и други закони и нормативни актове свързани с търговската тайна и интелектуалната собственост, както и защитата на личните данни.

EconoCompass.com не гарантира и не носи отговорност за актуалност, съдържание, надеждност и коректността на всякаква публикувана информация чрез сайта.

EconoCompass.com не носи отговорност за запазването, използването или опазването на поверителността на информацията, публикувана и съхранявана от потребителите в сайта.

Приемайки настоящите условия, потребителят се задължава да използва EconoCompass.com в съответствие с настоящите условия и действащото българско законодателство. Потребителят няма право да публикува или разпространява чрез сайта материали, които нарушават или противоречат по какъвто и да било начин на права на трети лица и/или на действащата нормативна уредба, както и, които без предварителното писмено съгласие на Дабъл Д ЕООД, съдържат реклама на други продукти и/или услуги.

Дабъл Д ЕООД си запазва правото да премахва и изтрива от сайта всякакви материали, които не отговарят на условията за ползване, по свое усмотрение и без предупреждение.

Дабъл Д ЕООД има право да преустанови предоставянето на услугата в случай, че има подозрения за нарушаване на настоящите Условия на ползване.

Дабъл Д ЕООД се съгласява да не предоставя информация на трети страни, с изключение на случаите когато такава информация се предоставя на компетентните органи, при груби нарушения на настоящите условия за ползване, или се изисква от закона, или когато за това има изрично съгласие на Потребителя.

Потребителят има право да променя или поправя своята лична информация по всяко време.

Регистрация

Потребителят има право само на една регистрация в EconoCompass.com

При регистрация EconoCompass.com изисква информация, като име, e-mail и др. Подадените данни се използват само и единствено за целите на услугите, които EconoCompass.com предоставя. Злоупотребата с Ваши лични данни е строго забранена съгласно Закона за защита на личните данни.

Във връзка с регистрацията в EconoCompass.com Вие се съгласявате: 1) да предоставяте истинна, точна, обновена и пълна информация за себе си, съобразно регистрационния формуляр. 2) да поддържате и навреме обновявате регистрационните данни, за да бъдат истинни, точни, обновени и пълни. Ако предоставите информация, която не е истинна, точна, обновена или пълна, Дабъл Д ЕООД си запазва правото да прекрати Вашата регистрация и да откаже всякакво текущо или бъдещо използване на нейните услуги.

В случай, че потребителят регистрира корпоративен или академичен акаунт, името на фирма/организация се избира от лицето, желаещо да ползва услугите на EconoCompass.com. Дабъл Д ЕООД не носи отговорност за изборът и разполагаемостта на това име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

Потребителят е длъжен да предостави валиден имейл при регистрация или управление на акаунта си на сайта. Дабъл Д ЕООД не може да гарантира получаването на тази парола в определен срок, тъй като зависи и от техническите характеристики на пощата на потребителя.

Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му. Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема всички необходими мерки, които разумно се налагат, с цел запазване конфиденциалността на своята парола. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Дабъл Д ЕООД за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговите потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

Условия за ползване при провеждане на анализи чрез EconoCompass.com

EconoCompass.com предоставя възможността за създаване и провеждане на анализи. При създаването и провеждането на анализи, Вие се съгласявате, че:

  1. Публикуването на личната информация е по Ваше желание
  2. Вие сте отговорен за достоверността на предоставените данни.
  3. Вие няма да се представяте за друго лице.
  4. Вие няма да публикувате информация и материали нарушаващи авторското право, търговски марки, търговски тайни или други форми на интелектуална собственост.
  5. EconoCompass.com не поема отговорност за причинени морални или други вреди вследствие на достъпността до подадената информация или провеждането на анализа

Дабъл Д ЕООД не поема отговорност да контролира съдържанието на анализите. Дабъл Д ЕООД предупреждава, че съществува риск от публикуването на недостоверни и некоректни анализи, в следствие на подадени недостоверни и некоректни данни.

Плащане за услуги

Платените планове на EconoCompass.com за обозначени изрично. Потребителят може да види характеристиките на всеки един платен план на https://EconoCompass.com/цени. Дабъл Д ЕООД си запазва правото да променя цената и характеристиките на всеки един платен план по всяко време и по собствено усмотрение.

Потребителят се съгласява да заплати цената на платеният план.

Обезщетения

При нарушаване на тези общи условия потребителят е длъжен да обезщети Дабъл Д ЕООД за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, както и разходи и платени адвокатски възнаграждения, възникнали в резултат на предявени искове, включително платени глоби, обезщетения на трети лица във връзка с неправомерно използване на чужди файлове, или при нарушение на българското или приложимото чуждо законодателство, тези общи условия, добрите нрави и интернет етиката.

Независимо от аналитичните възможности на системата, анализът се генерира автоматично. В резултат от това всички направени констатации и препоръки в окончателния документ на анализа следва да се възприемат по-скоро като насока за подобрение, която да бъде подложена на внимателен анализ преди да бъде реализирана, а не като императивна мярка, която задължително и веднага да бъде приведена в действие. В този смисъл екипът на Econocompass.com и представляващата го организация не поемат отговорност за щети или неудобства възникнали в резултат от директното и непроверено изпълнение на дадените в анализа препоръки.